1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden als dan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging zendt van de offerte van Opdrachtnemer.
2.2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3. De aanbieding van Opdrachtnemer is gebaseerd op de informatie die aan Opdrachtnemer verstrekt is. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële en juiste informatie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
2.4. Zolang een aanbieding van Opdrachtnemer nog niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.
2.5. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de Opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. 
2.6. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Een omvangrijke offerte is een offerte, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte.

3. Prijswijzigingen

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en verschotten.

4. Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5. Wijzigingen in de opdracht

5.1. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis stellen van dit meerwerk en begroten wat omvang en de kosten van dit meerwerk zullen zijn. Opdrachtnemer is niet verplicht om tot uitvoering van dit meerwerk over te gaan, indien Opdrachtgever niet schriftelijk met dit meerwerk heeft ingestemd.
5.2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
5.3. In het geval een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
5.4. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Opdrachtnemer niet verplicht om teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. Uitvoering

6.1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de op het moment van uitvoering geldende professionele normen en in overeenstemming met de schriftelijke en/of mondelinge toelichting van Opdrachtgever uit te voeren. Teksten worden in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven. Het betreft hier een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. 
6.2. Opdrachtnemer zal de opdracht vanuit een professionele, objectieve en onafhankelijke opstelling uitvoeren.
6.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de diensten van derden.
6.4. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle documenten en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit van Opdrachtnemer komen.
6.5. De Opdrachtnemer moet kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken medewerkers van Opdrachtgever. Vertragingen in de werkzaamheden om deze reden kunnen Opdrachtnemer door Opdrachtgever niet tegengeworpen worden.

7. Levering

7.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn. 
7.2. Leveringen door derden (bijvoorbeeld door een fotograaf) geschieden rechtstreeks aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer spant zich in om de werkzaamheden van deze derden ten behoeve van de uitvoering van het totaal zo goed mogelijk te coördineren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor te late leveringen door deze derden. Vertragingen in het werk van Opdrachtnemer door deze derden kunnen opdrachtnemer niet toegerekend worden.

8. Reclames, klachten

Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum. 
9.2. Op het moment dat de in de factuur gestelde betalingstermijn is overschreden, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtgever verplicht om een boeterente van 1% per maand aan Opdrachtnemer te voldoen. De maand waarin het verzuim is ontstaan, geldt als een hele maand. 
9.3. Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
9.4. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
9.5. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen.
9.6. De betalingsverplichting geldt ook als de Opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. 
9.7. Indien Opdrachtnemer dit verlangt, is Opdrachtgever verplicht om op verzoek van Opdrachtnemer en naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
9.8. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

10. Intellectuele eigendom en auteursrecht

10.1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
10.2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
10.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
10.4. Opdrachtnemer verleent bij levering van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven. 
10.5. Opdrachtnemer stelt vermelding van zijn naam in een Auteursrechtelijk werk verplicht. Indien Opdrachtgever hiertegen bezwaren maakt, moet hij deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Opdrachtnemer brengen en Opdrachtnemer moet deze bezwaren schriftelijk aanvaarden. 
10.6. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd, dient de Opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid. 
10.7. Bij inbreuk op het auteursrecht is Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Opdrachtnemer wordt beschouwd:
- publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
- hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
- aantasting van zijn werk;
- publicatie zonder naamsvermelding.

11. Geheimhouding

Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met alle gegevens van de Opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn en deze geheim houden. Deze geheimhouding zal ook na het beëindigen van de opdracht betracht worden.

12. Overmacht

12.1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
12.2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
12.3. Opdrachtgever heeft wel de verplichting om van Opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft. 
12.4. Onder overmacht dient onder meer te worden verstaan: arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, storingen aan computer apparatuur, falende internetverbindingen, e.d.

13. Aansprakelijkheid

13.1. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. 
13.2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Voor het geval wordt geoordeeld dat Opdrachtnemer geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

14. Ontbinding

14.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
14.2. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
14.3. Het in lid 1 en 2 genoemde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 
14.4. Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste en tweede lid genoemde nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter in het arrondissement van Opdrachtnemer bevoegd.

Januari 2009